Regulamin

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie zamówień w serwisie Pizza&Pasta zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
1) „Serwis”- stronę główną znajdującą się pod adresem URL http://www.pizzaipasta.pl.  oraz jej podstrony,
2) ,,Restaurator” -  właściciel Serwisu tj. Grizzo Adrianna Cimochowska z siedziba ul. Igańska 26 lok u. 2, 03-083 Warszawa, NIP 118-137-44-07
3) „Użytkownik”- każdy internauta, składający Zamówienie,
4) „Restauracja”- placówka gastronomiczna, należąca do Restauratora,
5) „Zamówienie”- zamówienie złożone przez Użytkownika w Restauracji za pośrednictwem Serwisu,
6) „Posiłki”- posiłki, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne znajdujące się w ofercie Restauracji.

 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wykonawcę na rzecz Użytkowników polegających na umożliwieniu im zamawiania za pośrednictwem Serwisu Posiłków znajdujących się w ofercie Restauracji

 

§ 3

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  • posiadanie dostępu do sieci Internet,
  • korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies”,
  • posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej,
  • posiadanie własnego numeru telefonu
 2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe.

 

§ 4

Zabronione jest dodawanie przez Użytkownika do treści Zamówienia jakichkolwiek informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub treści o charakterze reklamowym.

 

§ 5

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

 

III. Zamówienia

§ 6

 1. Przedmiotem Zamówień mogą być Posiłki, znajdujące się w propozycji menu Restauracji
 2. Dostępne Posiłki prezentowane przez Restauracje za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Użytkowników.

 

§ 7

Ceny zawarte w cennikach Restauracji zawierają podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 8

 1. Użytkownik składa Zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na podstronie Serwisu znajdującej się pod adresem URL http://www.zamow.pizzaipasta.pl. W formularzu należy podać: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz adres mailowy.
 2. Użytkownik powinien wybrać formę płatności

 

§ 9

Po wybraniu elementów określonych w postanowieniu § 9 ust. 2 oraz podaniu danych osobowych wskazanych w postanowieniu § 9 ust. 1, Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” powoduje wysłanie zamówienia do restauracji. Stanowi ono ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest przesyłane przez system Serwisu wraz z koniecznymi do realizacji Zamówienia danymi osobowymi Użytkownika do Restauratora.

Po otrzymaniu przez Użytkownika od Restauratora informacji o przyjęciu Zamówienia między Użytkownikiem a Restauratorem zostaje zawarta umowa w przedmiocie dostawy Posiłku.

 

IV. Płatności

§ 10

 1. Użytkownicy mogą płacić za składane Zamówienia:
  • gotówką, bezpośrednio do rąk dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zamówienia,
  • kartą płatniczą u dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zamówienia,
  • w formie płatności internetowych za pośrednictwem dostępnych w Serwisi
 2. Płatność internetowa jest uznana za dokonaną w momencie otrzymania przez Serwis potwierdzenia akceptacji transakcji przez dostawce usług płatniczych pośredniczącego w danej konkretnej operacji transferu środków

 

V. Reklamacje

§ 11

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy kontakt@pizzaipasta.pl lub telefonicznie 224234433
 2. Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, numer Zamówienia, jeżeli jest ono jej przedmiotem oraz dane Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej.
 3. Restauracja do 7 dni rozpatrzy reklamacje
 4. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji telefonicznie Restauracja będzie oddzwaniać

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 12

Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.06.2016

 

§ 13

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.